top of page
istockphoto-851873786-170667a.jpg

نورافکن یک نور مصنوعی با پرتو وسیع و با شدت بالا است. آنها اغلب برای روشن کردن زمین های بازی در فضای باز استفاده می شوند در حالی که در فضای باز  این رویداد در شرایط کم نور برگزار می شود.

SOALR FLOOD LIGHT 60-100-200-300W.png
Euro -FLS - 200W.png

نور سیلاب LED خورشیدی
60-100-200-300W

EURO -FLS - 200W

Euro -FLD - 300W.png
Euro -FLS - 600W.png

EURO -FLD - 300W

EURO -FLS - 500W

WEB NEW-09_edited.png
Euro -FLS - 500W.png

EURO-FLS - 600 وات / 800 وات

EURO -FLS - 600W/1000W

bottom of page